Jun 8, 2012

از دوستانی که دیشب از حال مامان خبردار شدن، واقعی هاش امروز دوباره زنگ زدن و جویای احوال بودن. ممنون که هستید.

No comments:

Free counter and web stats